Komunikat Dyrektora z 25 maja 2020 r oraz procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów PSM Wejherowo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2020

Komunikat Dyrektora

/kliknij w powyższy link/

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły

Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie

 

I. Organizacja  korzystania z zasobów szkoły

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie planujący kontynuację nauki w szkołach muzycznych    II st. mogą korzystać z zasobów szkoły;
 2. Podczas wejścia do budynku szkoły obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego (2 m). Po wejściu do sali ćwiczeń – maseczkę można zdjąć;
 3. Czas korzystania przez ucznia z zasobów szkoły może wynosić do 2 godzin; 
 4. Zakazuje się przekraczanie obowiązujących stref przebywania, w tym opuszczania szkoły i ponownego powrotu; 
 5. Uczniowie nie korzystają z szatni; 
 6. Nie ma konieczności pobierania klucza w dyżurce – wyznaczone sale będą otwarte; 
 7. Jeden uczeń ma obowiązek przebywania w wyznaczonej sali lekcyjnej;
 8. Po opuszczeniu sali używany sprzęt oraz podłoga będą umyte / zdezynfekowane,a sale będą wietrzone;
 9. Na terenie szkoły może przebywać kilkoro uczniów, jednak zabrania się spotkań w jednaj sali lekcyjnej 
 10. Pracownicy szkoły zobowiązani będą do zachowania dystansu między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m,
 11.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są zachować dystans w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 2 m;
 12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk),
 13. Z zasobów szkoły może korzystać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych;
 14. Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani / odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe;
 15. Jeżeli uczeń miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji nie może korzystać z możliwości przebywania na terenie szkoły,
 16. Osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole tylko na czas przyprowadzenia / odebrania dziecka lub w celu załatwienia sprawy w sekretariacie szkoły i są zobowiązane do zachowania wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);
 17. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zostaną poddane badaniu przy pomocy termometru bezdotykowego;
 18. Jeżeli uczeń w trakcie pobytu w szkole będzie przejawiał objawy chorobowe  szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły;

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu znajduje się wykaz numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,       z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
 2. Wewnątrz budynku szkoły – przed wejściem na hol  - umożliwiliśmy skorzystanie                 z płynu dezynfekującego do rąk oraz umieściliśmy informację o sposobie jego użycia, jak również o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły;
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania;
 4. Należy pamiętać o regularnym myciu rąk wodą z mydłem;
 5. Codziennie będzie prowadzony monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, a także takich elementów, jak klawiatury, włączniki itp.
 6. Prowadzone będzie ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 7. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrywani w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos,
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcja,
 9. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet;

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, którzy nie mieli styczności z osobami poddanymi izolacji lub kwarantannie;
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie zestacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem;
 3. Wprowadza się obowiązek śledzenia informacji Głównego InspektoraSanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących pandemii;
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, taki pracownik będzie niezwłocznie odsunięty od pracy; zostanie wstrzymana możliwość korzystania z zasobów szkoły kolejnych uczniów oraz nastąpi powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej,
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); obowiązuje procedura zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydawanych przez inspektorat sanitarny;