Wytyczne MEiN dla szkół od 01 września 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2021

Zalecenia ogólne

 

 1. dezynfekcja (przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym),
 2. higiena (częste mycie rąk lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust),
 3. wietrzenie (przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć),
 4. zachowywanie dystansu społecznego (minimalna odległość między osobami: 1,5 m),
 5. stosowanie maseczek ochronnych (w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu).

 

Zalecenia szczegółowe

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m, dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 m.
 4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) i w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 5. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów          o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Infrastruktura szkoły, sprzęt muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. Przedmioty i sprzęty w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.