Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Raport o stanie dostępności

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.F. Chopina w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.psm.wejher.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.01.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2022

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Oświadczenie sporządzono dnia 31.01.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Romualda Skrzypkowska, adres poczty elektronicznej skrzypkowska@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 575 393 532. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Dworcowej 6 prowadzą dwa wejścia.

W budynku nie ma:

  • pętli indukcyjnych
  • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • głośników naprowadzających, informacje udzielane są na portierni znajdującej się na parterze szkoły, po lewej stronie od wejścia głównego.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym szkoły, od strony ul. Dworcowej 6.

Dla osób na wózkach dostępny korytarz, pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia i sala koncertowa na pierwszym piętrze szkoły (winda)

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.