Samorząd Uczniowski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samorząd Uczniowski Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie aktywizuje uczniów do pracy na rzecz szkoły oraz integruje społeczność uczniowską.

W każdym roku szkolnym Samorząd bierze czynny udział w różnych uroczystościach (m. in. Ślubowanie Klas Pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Pożegnanie Absolwentów). Widocznym akcentem działalności Samorządu jest również gazetka szkolna "Synkopa" redagowana w każdym semestrze (egzemplarze archiwalne dostępne poniżej).

Uczniowie zrzeszeni w Samorządzie integrują się z całą społecznością uczniowską na wspólnych imprezach  takich jak: zabawa karnawałowa czy Dzień Dziecka. Inną formą działalności Samorządu Uczniowskiego są wycieczki organizowane przez opiekunów Samorządu. 

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

 • Pan Andrzej Formela

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU

 

Wyciąg ze statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina dotyczący Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
 2. Zasady działania i wybierania Samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.
  3. Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między nauką z możliwościami rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
  4. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
  5. Prawo do opiniowania skreśleń z listy uczniów.

 

Gazetka "Synkopa" - egzemplarze archiwalne
wydanie jubileuszowe - listopad 2012