Kompetencje i zadania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne, kompetencje i zadania rady rodziców:

 • Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców.
 • Rada Rodziców działa w oparciu o zasady jej tworzenia, uchwalone przez ogół rodziców i ustalony regulamin jej działalności.
 • Wybory Rady Rodziców odbywają się każdego roku w głosowaniu tajnym.
 • W skład Rady Rodziców wchodzi 7 osób.
 • Rada Rodziców wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 • Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły. 
 • Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.
 • Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców.
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną "Szkolny Program Wychowawczy".
 • Rada Rodziców opiniuje dokumenty dotyczące działalności szkoły: statut, plan nadzoru pedagogicznego a także ocenę nauczyciela za okres stażu.
 • Rodzice i nauczyciele szkoły współdziałają w sprawach nauczania i wychowania.