Rekrutacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

  Rekrutacja uczniów do Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina

 w Wejherowie

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Muzycznej I st im. Fryderyka Chopina w Wejherowie ustalone   są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09 kwietnia 2019 r.  oraz z dnia   26 stycznia 2022 r. ( Dz. U. 2022 poz. 194) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 1.    Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może 

        ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz   

        nie więcej niż 10 lat.

 1.    Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może

        ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz

        nie więcej niż 16 lat.

 1.    Jeżeli dziecko w danym roku kończy 8 lub 9 lat należy wypełnić wniosek na cykl

        sześcioletni.  Wniosek o przyjęcie do szkoły składają rodzice (prawni opiekunowie)

        kandydata.

 1.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podania o przyjęcie do PSM

         wyłącznie  na drukach opracowanych przez szkołę.

 1.    Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do

         wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie 

         o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole

          wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 1.    Podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim można przekazać drogą elektroniczną na

          adres psmwejher@data.pl    lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

 1.    W sytuacji przyjęcia kandydata do klasy I na podstawie zaświadczenia lekarskiego

          przekazanego drogą elektroniczną oryginał zaświadczenia lekarskiego należy dostarczyć

          do sekretariatu szkoły.

 1.                    Termin składania podań: 01 lutego  2022 – 06 maja 2022 r.
 2.    W sytuacji, kiedy o przyjęcie do szkoły ubiega się dziecko, które w danym roku

         kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno -

         pedagogicznej stwierdzającą dojrzałość szkolną dziecka.

 1.   Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności

          polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na

          określonym instrumencie.

 1.    Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.

     W roku 2022:

     I etap       na cykl 4letni –  19 maja 2022 - badanie przydatności

                        na cykl 6letni –  12 maja 2022 - badanie przydatności

      II etap     03 czerwca 2022 r.

12      Szkoła prowadzi dwie lekcje przygotowujące do badania przydatności. Czas trwania

          jednej lekcji wynosi 45 minut. Celem lekcji przygotowawczej jest zapoznanie kandydatów 

           z zadaniami realizowanymi podczas I etapu badania przydatności.

 1.     Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do badania przydatności kandydatów

           będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej kraju.

 1.     Termin zajęć przygotowujących do badania zostanie podany po złożeniu podania

                   o przyjęcie do szkoły.

 1.      Badania przydatności przeprowadzane są przez komisję rekrutacyjną w dwóch etapach:

 

       etap I - badanie predyspozycji słuchowych i rytmicznych kandydata przeprowadzane

                    przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

        etap II - badanie predyspozycji aparatowych przeprowadzane przez nauczycieli

                      instrumentalistów.

 1.      Zadania realizowane podczas badania predyspozycji słuchowych i rytmicznych

             przez kandydatów na cykl 6-letni:

             * śpiewanie krótkiej piosenki;  

             * powtórzenie głosem jednego dźwięku zagranego na fortepianie;

             * powtórzenie głosem krótkiej melodii zagranej na fortepianie;

             * zaśpiewanie jednego - ostatniego dźwięku (toniki) do melodii zagranej na fortepianie;

             * powtórzenie rytmu  podanego przez komisję;

             * poruszanie się zgodne z muzyką: marsz, bieg, podskoki.

    Zadania realizowane podczas badania predyspozycji słuchowych i rytmicznych

     przez kandydatów na cykl 4-letni

      * śpiewanie krótkiej piosenki;

      * powtórzenie głosem jednego dźwięku zagranego na fortepianie;

       * powtórzenie głosem krótkiej melodii zagranej na fortepianie;

       * zaśpiewanie jednego - ostatniego dźwięku (toniki) do melodii zagranej na fortepianie;

       * powtórzenie rytmu  podanego przez komisję;

       * zaśpiewanie składników dwudźwięku zagranego na fortepianie harmonicznie.

 

 1.     W II etapie ocenia się warunki aparatowe do gry na wybranym przez kandydata 

           instrumencie.

          Na podstawie wyników punktowych uzyskanych łącznie podczas badania w pierwszym

           i drugim etapie, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik

           kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

 

 1.    W przypadku równorzędnych wyników pod uwagę brane są kryteria, których spełnienie

       należy udokumentować i załączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły:

 1. a)  wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie*)
 2. b) niepełnosprawność członka rodziny kandydata (dokument poświadczający lub oświadczenie*)
 3. c) samotne wychowywanie kandydata (prawomocny wyrok sądu lub oświadczenie*)
 4. d) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający lub oświadczenie*)

 

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1.  Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia

        zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. do 31 sierpnia 2022 r.

 

 1.    Informacja dla osoby niebędącej obywatelem polskim. /kliknij w link/

 

Druki podań na cykl 6- letni oraz 4-letni