Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) – RODO; informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina z siedzibą w Wejherowie przy ul. Dworcowej 6 reprezentowana przez Dyrektora PSM, adres kontaktowy sekretariatpsmwejher@data.pl lub tel. 575 393 532. Administrator Danych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych w zakresie dydaktycznym oraz wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO.
 2. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Pana Piotra Grabowskiego jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PSM w Wejherowie możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną; e-mail: iodopsmwejher@data.pl  lub pisemnie na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina z siedzibą w Wejherowie, ul. Dworcowej 6, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na ich przetwarzanie w związku z podjęciem nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Chopina z siedzibą w Wejherowie i będą przetwarzane wyłącznie
  w celu dla którego są zbierane.

 

 1. Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe oraz małoletnich podopiecznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:

 • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych
  w związku z realizowaniem zadań edukacyjnych przez PSM w Wejherowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
  w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.
  W tym przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty – (Dz. U. z 1991, Nr 95 poz. 425; Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

 

 1. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
 • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających
  i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. 

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im.
F. Chopina w Wejherowie do momentu ustania prawnie uzasadnionych celów na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Państwową Szkołę Muzyczną w Wejherowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich i małoletnich podopiecznych danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których PSM w Wejherowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia nauki lub pracy, współpracy z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których PSM w Wejherowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych przez PSM w Wejherowie wynika
  z przepisów prawa, a ich podawanie jest obligatoryjne (obowiązkowe). W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów,
  o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpoczęcia edukacji w PSM w Wejherowie, realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani przez merytorycznych pracowników Sekretariatu PSM w Wejherowie.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane,
  w tym również profilowaniu.